Brandshowcase DeeLightLPB

BRAND SHOWCASE

DEELIGHT LUANG PRABANG

DeeLight Luang Pra Bang ແມ່ນຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງສໍາອາງບໍາລຸງຜິວໜ້າ ທີ່ຄິດຄົ້ນໂດຍຄົນລາວ ເພື່ອຜິວພັນຂອງຄົນລາວໂດຍສະເພາະ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານລະດັບນານາຊາດ.
ຜະລິດດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ (GMP) ແລະ ໄດ້ຖືກຮອງຮັບຄວາມປອດໄພຈາກກົມອາຫານ ແລະ ຢາ (ອຍ) ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.

ແປ້ງລາວ DeeLight Luang Pra Bang ເປັນແບຣນນຳເຂົ້າພາຍໃຕ້ລິຂະສິດຂອງ ວີເຈ ເລດີ້ ສຸກສະຫວັນ

Scope of Services

Corporate Identity

Social Media Management Services

VIDEO Production