ຮູບແບບການລົງໂຄສະນາ YouTube Ads

ຂະໜາດ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຂອງໂຄສະນາ YouTube Ads

  1. True view in stream ads

2. TrueView discovery ads

3. Non-skippable video ads

4. Bumper ads

5. Overlay ads

6. Display ads

7. Cards and Sponsored Cards